dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Filozof, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Kultura i Wartości”. W roku 1992 uzyskał magisterium z filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Od roku 1994 zatrudniony na tym Wydziale w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej (obecnie Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej). W roku 2000 uzyskał stopień doktora (rozprawa „Ontologia bytu historycznego u N. Hartmanna”), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego (specjalności: aksjologia, etyka, historia filozofii); tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Wolność a wartości: Max Scheler – Nicolai Hartmann – Dietrich von Hildebrand – Hans Reiner”. Od roku 2015 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi badania z zakresu historii filozofii (głównie niemieckiej) oraz etyki, aksjologii i filozofii dziejów. Tłumacz niemieckojęzycznych tekstów filozoficznych (tłumaczył m.in. teksty N. Hartmanna, R. Carnapa, M. Schlicka, O. Neuratha).

Prowadzony przedmiot:
– Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu / 5h

Komentowanie jest wyłączone.